Galvenie
10.12.2016
Rīgā noslēdzies XX LSP kongress
Rīgā noslēdzies XX LSP kongress
10.12.2016

Kongress sākās ar ceremoniju, kurā apbalvoja aizvadītajā gadā centīgākos LSP biedrus un atbalstītājus. Pēc tam tika nolasīti saņemtie sveicieni no sadraudzības partijām un organizācijām, tai skaitā, no partijas "Saskaņa", Grieķijas, Ukrainas komunistiskām partijām, KPS PSKP, KKSP, Horvātijas Sociālistiskās strādnieku partijas, u.c. Tad sekoja kongresa atbildīgo institūciju ievēlēšana.

Daļu no kongresa darbības aizņēma LSP valdes un darba grupu ziņojumi par jaunās LSP partijas programmas izstrādi. Tiem sekoja LSP pirmorganizāciju pārstāvju no dažādām Latvijas pilsētām uzstāšanās par dažādiem jautājumiem: partijas organizatorisko darbu, sociāli ekonomisko situāciju Latvijā, mainīgo ārpolitisko situāciju.

Balsošanas rezultātā LSP priekšsēdētāja amatā Alfrēdu Rubiku nomainīja Vladimirs Frolovs. Par viņa vietniekiem tika izvēlēti Sergejs Hristoļubovs, Ingars Burlaks un Sergejs Treinis. Valdes sastāvā arī bija ievēlēti Tatjana Apanasova, Inna Belokurova, Fridijs Bokišs, Raimonds Rubiks un Jeļena Jakovleva. Pēc tam tika ievēlēts jaunās Revīzijas komisijas sastāvs.

Bez tam, kongresa delegāti bija apstiprinājuši jauno redakciju esošās partijas Programmai, tika pieņemtas sešas rezolūcijas par aktuāliem politskiem un sociālekonomiskiem jautājumiem. Sīkāk ar šo informāciju varēs iepazīties partijas mājaslapā tuvākajā laikā.

http://socparty.lv/lv/news/296/

В Риге завершил свою работу XX-й съезд СПЛ
10.12.2016

Съезд открылся церемонией награждения наиболее отличившихся за прошедший год членов и сторонников партии. Затем были зачитаны приветственные письма от дружеских партий и политических организаций, включая «Согласие», коммунистические партии Греции и Украины, СКП КПСС, РКРП, Социалистическую рабочую партию Хорватии и др. После чего были избраны рабочие органы съезда.

В рабочей части съезда был заслушан отчетный доклад Правления СПЛ и итоговый доклад Рабочей группы по подготовке проекта новой редакции Программы партии. Затем состоялись продолжительные прения, в ходе которых выступающие из 10 городов Латвии затронули самые различные темы: вопросы партийного строительства, социально-экономическая ситуация в Латвии, изменяющаяся внешнеполитическая ситуация.

В заключение состоялось голосование по выносимым на съезд вопросам. Так Владимир Фролов сменил Альфреда Рубикса на посту Председателя партии. Его заместителями были избраны Сергей Христолюбов, Ингар Бурлакс и Сергей Трейнис. Также в состав Правления вошли: Татьяна Апанасова, Инна Белокурова, Фридийс Бокиш, Раймонд Рубикс и Елена Яковлева. После чего был избран новый состав Ревизионной комиссии партии.

Кроме того, делегатами съезда была утверждена новая редакция партийной Программы, принято 6 резолюций по актуальным политическим и социально-экономическим вопросам. С их подробным содержанием можно будет ознакомиться на партийном сайте в ближайшее время.

http://socparty.lv/ru/news/296/
Latvijā / Skatīts 313 / Piebilda lspr Reitings: 5 / 1
Copyright MyCorp © 2013. Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz