Galvenie
05.04.2014
LSP deputātu kandidātu uz Eiropas Parlamentu uzruna Vēlētājiem
Latvijas sociālistiskās partijas deputātu kandidātu uz Eiropas Parlamentu uzruna Vēlētājiem
04.04.2014


Godātie vēlētāji!

Mēs, Latvijas Sociālistiskās partijas deputātu kandidāti uz Eiropas Parlamentu aicinām Jūs aktīvi piedalīties Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanās. Neatsakieties no savām tiesībām un iespējām ietekmēt Eiropas Savienības politiku! Neatdodiet tās tiem, kas ir gatavi izmantot Jūsu tiesības, lai apmierinātu savas savtīgās intereses! Un nedomājiet, ka Eiropas Parlamenta deputāti ir vienkārši statisti, kas neko nevar ietekmēt. Var. Saskaņā ar jauno Lisabonas līguma redakciju, Eiropas Parlaments ir ieguvis tiesības ietekmēt daudzus Eiropas Savienības tautu dzīves un darbības jautājumus. Pirmkārt, tās budžetu, kopējo lauksaimniecības politiku, Eiropas Savienības starptautiskos līgumus un budžeta naudas sadali. Protams, Eiropas Parlaments izlemj tikai Savienības vispārējos jautājumus kopumā, bet tālāk katra Savienības dalībvalsts pieņem šos lēmumus vai ved sarunas ar Eiropas Savienību un Komisiju par īpašu noteikumu saņemšanu sev.

Vairums valstu ne tikai izmanto šo iespēju, bet arī iegūst šādus noteikumus.
Tajā pašā laikā, Jums, vēlētāji, ir jāsaprot, ka Eiropas Parlamenta deputāti pārstāv nevis Eiropas Savienības dalībvalsti kopumā, bet gan savu vēlētāju intereses. No kopējā deputātu skaita, kas ir ievēlēti no valsts, veidojas viss sabiedrības interešu spektrs un, tas nozīmē, visas valsts kopumā.

Deputātu arsenālā ir nonācis arī tāds instruments, kā pilsoņu iniciatīvas atbalsts par dzīves svarīgiem jautājumiem. Tāpēc ir jāsavāc ne mazāk kā vienu miljonu Eiropas Savienības pilsoņu parakstu. Jau ir tādas iniciatīvas realizācijas pieredze. Deputātu grupa, kur strādā mūsu deputāts, bet tagad atkal arī Eiropas Parlamenta jaunā sasaukuma deputātu kandidāts Alfrēds Rubiks, GUE/NGL pilnā sastāvā atbalstīja Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvu „Tiesības uz ūdeni” un kopā arī citu Eiropas Parlamenta politisko grupu deputātiem panāca, ka Eiropas Komisija izslēdza ūdens apgādi no plāna par jauna juridiska dokumenta-koncesiju direktīvas, kas paredz ūdens resursus nodošanu privātpersonām, izstrādi. Tagad deputātu uzdevums ir turpināt savu ietekmi uz Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi, lai nodrošinātu šo vēlētāju prasību izpildi, tā kā Eiropas koncesiju direktīva prasīs no visas Eiropas Savienības pašvaldībām turpināt sabiedrisko pakalpojumu privatizāciju. Tāpēc, ja ūdensapgāde netiks izslēgta no direktīvas, līgumus par ūdensapgādi varēs iesniegt konkursos Eiropas Savienības mērogā, tas dos iespēju stipriem starptautiskiem uzņēmumiem tos pārņemt, un liegt valsts iedzīvotājiem vai tās daļai piekļūt šiem dzīvei svarīgiem sabiedrības resursam. Šādu un līdzīgu problēmu Eiropas Savienības darbībā ir daudz. Mēs strādāsim, lai tās tiktu risinātas par labu cilvēkam, vēlētājam, nevis starptautisko karteļu un dažāda veida lielā biznesa pārstāvju labā.

Mums, Latvijas Sociālistiskās partijas deputātu kandidātiem uz Eiropas Parlamentu, tieši šādi jautājumi, kas skar mūsu vēlētāju dzīves svarīgas problēmas, vienmēr ir bijuši un būs pirmajā vietā.

Starp tiem, absolūto prioritāti mēs atdodam jautājumiem par miera saglabāšanu, Eiropas un pasaules tautu darbaļaužu solidaritāti, sociālo taisnīgumu, vienlīdzību, patiesu demokrātiju (nevis „dubultstandartu demokrātiju”), cilvēktiesībām Eiropā un visā pasaulē.

Mēs darīsim visu iespējamo, lai aizstāvētu strādnieku, jaunatnes, bērnu, pensionāru un invalīdu tiesības.

Mēs rūpēsimies par medicīnas pakalpojumu attīstību, ārstēšanas un zāļu, izglītības un juridiskās palīdzības, dzīvojamās platības, elektroenerģijas un komunālo pakalpojumu cenu pieauguma kompensācijas pieejamību.

Aizstāvēsim nacionālo minoritāšu tiesības un prasīsim nepilsoņa statusa likvidēšanu Eiropas Savienībā, iestāsimies par tradicionālā ģimenes modeļa- vīrieša un sievietes savienības prestiža un lomas saglabāšanu sabiedrībā.

Mēs iestājamies par to, lai izskaustu nabadzību un sociālo atstumtību Eiropas Savienībā, kur visi varētu labi dzīvot un strādāt, kur valdītu miers un tautu draudzība.

Mēs esam par stingru starptautisko tiesību ievērošanu un to pārākumu visās cilvēka dzīves sfērās Eiropā un pasaulē.

Mēs aicinām simtiem tūkstošus, kas ne pēc savas gribas ir pametuši Dzimteni, Latviju, dodoties darba un iztikas līdzekļu meklējumos uz ārzemēm, atcerēties, kas, kādas politiskās partijas, atrodoties pie varas, noveda Latviju līdz tādam stāvoklim. Jūs jau arī paši zināt: viņi daudz sola, bet maz ko dara, lai veiksmīgi vadītu valsti un uzlabotu dzīvi Latvijā un Eiropas Savienībā kopumā.
Un tāpēc mēs arī gaidām Jūs vēlēšanās un ticam savstarpējai sapratnei!

Mūsu galvenais mērķis ir pārveidot Eiropas Savienību, valstu savienību par Tautu Savienību, radīt dzīves apstākļus katrā valstī, lai nevajadzētu masveidā pamest savu Dzimteni, meklējot darbu svešā valstī.

Gaidām Jūsu novērtējumu mūsu centieniem, dārgie vēlētāji!

Solām būt uzticīgi mūsu solījumiem un Jums piedāvātajiem plāniem! Mēs jau vairakkārt esam to pierādījuši ar savu darbu, valsts un sabiedrisko darbību.

Latvijas Sociālistiskās partijas deputātu kandidāti uz Eiropas Parlamentu:
1. Alfrēds Rubiks 4. Normunds Grostiņš
2. Jeļena Jakovļeva 5. Udo Pērsis
3. Fridijs Bokišs 6. Tatjana Apanasova


2014.gada 19.marts
Rīga
http://www.latsocpartija.lv/lv/news/77/

Обращение кандидатов в депутаты Европарламента от Социалистической партии Латвии к избирателям
04.04.2014


Уважаемые избиратели!

Мы – кандидаты в депутаты Европарламента от Социалистической партии Латвии обращаемся к Вам с призывом принять активное участие в выборах депутатов Европарламента. Не отказывайтесь от своих прав и возможностей влиять на политику Евросоюза! Не отдавайте их тем, кто готов завладеть вашими правами ради своих корыстных интересов! И не думайте, что депутаты Европарламента простые статисты, что ни на что не могут повлиять. Могут. В соответствие с новой редакцией Лиссабонского договора, Европарламент получил право влиять на многие вопросы жизни и деятельности народов Евросоюза. В первую очередь на его бюджет, общую сельскохозяйственную политику, международные договоры Европейского Союза и распределение бюджетных денег. Конечно, Европарламент решает лишь общие вопросы Союза в целом, а дальше каждая страна-участница Союза принимает эти решения или ведёт переговоры с Советом Евросоюза и Комиссией о получении особых условий для себя.

Большинство стран не только используют эту возможность, но и добиваются таких условий.
При этом Вы – избиратели, должны помнить, что депутаты Европарламента представляют не страну-участницу Евросоюза в целом, а интересы своих избирателей. Из общего числа депутатов, избранных от страны, складывается весь спектр интересов общества и, следовательно, страны в целом.

В арсенал депутатов поступил и такой инструмент, как поддержка инициативы граждан по жизненно важным вопросам. Для этого необходимо собрать не менее одного миллиона подписей граждан Евросоюза. Уже имеется опыт реализации такой инициативы. Депутатская группа, в которой работает наш депутат, а теперь и снова кандидат в депутаты Европарламента нового созыва Альфред Рубикс, GUE/NGL в полном составе поддержала инициативу граждан Евросоюза «Право на воду» и добилась вместе с депутатами других политических групп Европарламента, что Еврокомиссия исключила водоснабжение из плана выработки нового юридического документа – директивы концессий, предусматривавшей передать ресурсы воды в частные руки. Теперь задача депутатов продолжить своё влияние на Еврокомиссию и Совет Евросоюза, чтобы обеспечить выполнение этих требований избирателей, т.к. Европейская директива концессий будет требовать от самоуправлений всего Евросоюза продолжить приватизацию общественных услуг. Таким образом, если водоснабжение не будет исключено из директивы, договоры о водоснабжении можно будет выставлять на конкурсы в масштабах Евросоюза, дать возможность сильным международным предприятиям их захватить, и лишить населения страны или часть его доступности этого жизненно важного общественного ресурса. Подобных проблем в деятельности Евросоюза множество. Для их разрешения в пользу человека-избирателя, а не в пользу международных картелей и разного рода представителей крупного бизнеса, мы будем активно работать.

Для нас - кандидатов в депутаты Европарламента от Социалистической партии Латвии именно такие вопросы, задевающие жизненно важные интересы наших избирателей, всегда были и впредь будут на первом месте.

Среди них мы отдаём безусловный приоритет вопросам сохранения мира, солидарности людей труда народов Европы и мира, социальной справедливости, равноправия, подлинной демократии (а не «демократии двойных стандартов»), прав человека в Европе и во всём мире.

Мы приложим максимум усилий, чтобы защитить права рабочих, молодёжи, детей, пенсионеров и инвалидов.

Мы будем заботиться о развитии и доступности медицинского обслуживания, лечения и лекарств, образования и юридической помощи, жилья, компенсации роста цен на электроэнергию и коммунальные услуги.

Будем защищать права национальных меньшинств и требовать ликвидации безгражданства в Евросоюзе, выступать за сохранение престижа и роли традиционной семьи - союза мужчины и женщины в обществе.

Мы за ликвидацию бедности и социального отторжения в Евросоюзе, где всем бы жилось и работалось хорошо, где должны царить мир и дружба между народами.

Мы выступаем за неукоснительное соблюдение международного права и его верховенство во всех сферах жизни человека в Европе и мире.

Мы обращаемся к сотням тысяч, покинувших не по своей воле Родину - Латвию в поисках работы и средств на жизнь за рубежом, с призывом помнить кто, какие политические партии, находясь у власти, довели Латвию до такого состояния. Вы и сами уже знаете: они много обещают, но мало что делают для успешного руководства страной и улучшения жизни в Латвии и в Евросоюзе в целом. И поэтому мы ждём Вас тоже на выборах и верим во взаимопонимание!

Наша высшая цель – преобразование Европейского Союза - союза государств в Союз народов, создание таких условий жизни в каждой стране, чтобы не надо было в массовом порядке покидать свою Отчизну в поисках работы в чужой стране.

Ждём Вашей оценки наших устремлений, уважаемые избиратели!

Обещаем быть верными нашим обещаниям и предложенным Вам планам! Мы уже не раз это подтверждали своей работой, государственной и общественной деятельностью.

Кандидаты в депутаты Европарламента от Социалистической партии Латвии:
1. Альфред Рубикс 4. Нормундс Гростиньш
2. Елена Яковлева 5. Удо Персис
3. Фридийс Бокишс 6. Татьяна Апанасова


19 марта 2014 года
г.Рига
http://www.latsocpartija.lv/ru/news/77/
Latvijā / Skatīts 861 / Piebilda lspr Reitings: 0 / 0
Copyright MyCorp © 2013. Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz