Galvenie
06.07.2015
Draudzības Kurgāns / Курган Дружбы
Foto albums facebook.com
Apsveikums Lielā Tēvijas kam veterāniem un tikšanās reizes Draudzības Kurgānā
2015.gada 4.-5jūlijā dalībniekiem
Приветствие ветеранам Великой Отечественной войны
и участникам встречи на Кургане Дружбы
4-5 июля 2015 года


Dārgie biedri veterāni!
Latvijas Sociālistiskā partija kvēli un sirsnīgi sveic Jūs 57. tikšanās reizē Draudzības Kurgānā!
Mūsu tradicionālā tikšanās Draudzības Kurgānā - Padomju partizānu kauju slavas un draudzības vietā, kura kļuvusi par simbolu krievu, baltkrievu un latviešu tautu draudzībai, notiek septiņdesmitās gadadienas kopš Padomju Savienības uzvaras pār nacistisko Vāciju zīmē.
Padomju tauta uzvarēja ienaidnieku, kura priekšā krita Eiropa. Padomju kareivji, partizāni un aizmugures darbaļaudis ne tikai aizstāvēja savu Dzimteni, bet arī atbrīvoja no brūnā mēra Eiropas valstis.
Mums ir ar ko lepoties. Mums ir no kā mācīties. Mums ir kam līdzināties.
Arī pēc 70 gadiem mūsu Uzvara ir kā ass kauls rīklē fašistu līdzskrējējiem, modina viņos revanša alkas. Un tādēļ tiek pārrakstīta vēsture, pazemoti veterāni - antifašisti.
Mūsu paaudzes uzdevums - nodot Jūsu pieredzi un Jūsu Dzimtenes mīlestību nākamajām paaudzēm. Tā ir mūsu tikšanās reižu Draudzības Kurgānā būtība.
Šodien atkal pasaulē nav miera. Spēki, kuri pirms 70 gadiem cieta sakāvi, cenšas revanšēties, pārrakstīt vēsturi pa savam, nomelnot uzvarētāju varoņdarbu.
Šodien galvenais uzdevums ir nepieļaut naida eskalāciju jebkurā tā veidā, saglabāt mieru un patieso vēsturi, nodot veterānu dzīves gudrību un pieredzi nākamo paaudžu jauniešiem.
Atcerēsimies V.I. Ļeņina vārdus: „Esiet stingri! Uzvara būs mūsu!”.
Dārgie veterāni, frontinieki, partizāni un aizmugures darbaļaudis! LSP novēl Jums spēku un veselību, prieku un labklājību, mīlestību un saticību Jūsu ģimenēs. Jūsu varoņdarbs ir mūžīgs! Jūsu slava ir nemirstīga!
Latvijas Sociālistiskās partijas valde
2015.gada 5.jūlijā

Приветствие ветеранам Великой Отечественной войны
и участникам встречи на Кургане Дружбы
4-5 июля 2015 года:
Дорогие товарищи ветераны!
Социалистическая партия Латвии горячо и сердечно поздравляет вас с 57 встречей на Кургане Дружбы!
В этом году традиционная встреча на Кургане Дружбы — месте боевой славы и дружбы советских партизан, ставшем символом дружбы русского, белорусского и латышского народа, проходит в годовщину 70-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией. Советский народ одержал победу над врагом, против которого не устояла и пала Европа. Советские воины, партизаны и труженики тыла не только отстояли свою Родину, но и освободили от коричневой чумы страны Европы.
Нам есть чем гордиться. Нам есть, у кого учиться. Нам есть, кому подражать.
И через 70 лет наша Победа стоит костью в горле пособников фашистов, пробуждает в них жажду реванша. Именно поэтому переписывается история, унижаются ветераны - антифашисты.
Задача нашего поколения — передавать ваш опыт и любовь к Родине будущим поколениям. В этом смысл наших встреч на Кургане дружбы.
Сегодня в мире опять неспокойно. Силы, потерпевшие поражение 70 лет назад, пытаются взять реванш, переписать историю на свой лад, очернить подвиг по- бедителей.
Главной задачей сегодня является не допустить развязывание вражды и ненависти в любом ее виде, сохранить мир и правдивую историю, передать мудрость и жизненный опыт ветеранов новым поколениям молодежи.
Вспомним слова В.И.Ленина: «Будьте тверды! Победа будет за нами!».
Дорогие ветераны, фронтовики, партизаны и труженики тыла! СПЛ желает Вам сил и здоровья, радости и благополучия, любви и мира в ваших семьях. Подвиг Ваш вечен! Слава Ваша бессмертна!
Правление Социалистической партии Латвии
05 июля 2015 год

Илмарс Путеклис, Председатель общества ветеранов латышских партизанских бригад. 5 июля 2015 г., Курган Дружбы.

Draudzības kurgāna svētki šogad notiek mūsu uzvaras svētku 70-tās gadadienas zīmē. Mūsu, jo Tu un es bijām to cīnītāju rindās, kas izglāba pasauli no brūnā mēra. Padomā - jau 70 gadi, kopš apklusa kara vētra Eiropā, kopš hitlerieši pacēla balto karogu un lūdza žēlastību. Kopš mēs ar tevi apskāvāmies un nevarējām novaldīt prieka asaras, kurām līdzi nāca skumjas par kritušajiem karabiedriem. Viņu piemiņai jau mēs uzcēlām Draudzības Kurgānu. Par godu Uzvarai un mūžībā aizgājušajiem, mēs pulcējamies katru gadu Kurgānā.
Šajos gados daudz kas izmainījies. Mūsu rindas kļuvušas retākas. Izmaiņas skāra arī mūs personīgi. Gadu nasta liec mūsu muguras, bet tā nevar saliegt mūsu atmiņas, pārliecību un uzticību. Mēs vienmēr augstu turēsim jaunības ideālus.
Diemžēl daudziem nepatīk mūsu Uzvara un ievērojamu vēsturisku datu atzīmēšana. Tad nu viņi cenšas vai nu tos noklusēt vai kropļot. Sevišķi raksturīgi tas pašreiz, kad saasinājušās starptautiskās attiecības sakarā ar notikumiem Ukrainā. Apzināti sabiedrībā tiek uzkurinātas kaislības, tiek meklētas jaunas “raganas”, piektā kolona, mistiskie zaļie cilvēciņi. Visas parādības tiek politizētas. Un - nav laika un arī saprašanas nodarboties ar saimniecību. Jēdzienos drošība un aizsardzība var ielikt pavisam apšaubāmas lietas, kas šķeļ sabiedrību, sašķoba saliedētību.
Valsts Prezidenta iecere un iniciatīva, kas paredzēja piešķirt Otrā pasaules kara dalībnieka Statusu un dažus bezmaksas pakalpojumus vēl dzīvi esošajiem kara veterāniem, Saeimas komisijā ar dažu ministriju piekrišanu tika kropļota līdz beidzot norakta. Rodas iespaids, ka spriedze sabiedrībā no varas puses tiek uzturēta ar nolūku, jo tā, kā māca veca pratniece, var ilgāk valdīt un nenest nekādu atbildību. Vai tad tas ir veiksmes stāsts?
* * *
В этом году праздник на Кургане Дружбы проходит в 70-летнюю годовщину нашей Победы. Мы были в рядах тех борцов, которые спасли мир от коричневой чумы. Задумаемся - прошло уже 70 лет с тех пор, как стих грохот войны в Европе, с тех пор, как гитлеровцы подняли белый флаг и просили пощады. С тех пор, как мы с тобой ликовали и не могли сдержать слез радости, вместе с которыми пришла и скорбь по погибшим боевым товарищам. И в память о них мы воздвигли Курган Дружбы. В честь Победы и увековечивания памяти об ушедших товарищах, мы собираемся на Кургане каждый год.
За эти годы многое изменилось. Наши ряды поредели. Перемены коснулись каждого из нас. Бремя лет согнуло наши спины, но оно не согнуло нашу память, убеждение и веру. Мы всегда придерживаемся идеалов молодости.
К сожалению, многим не нравится наша Победа и то, что мы отмечаем значимые исторические события. Они стараются либо умалчивать о них, либо искажать факты. Особенно характерно это проявляется в настоящее время, когда обострились международные отношения в связи с событиями на Украине. Сознательно в обществе разжигаются страсти, идет поиск новых «ведьм», пятой колонны, мистических зеленых человечков. Все эти явления политизированы. И нет ни времени, ни понимания, чтобы заняться хозяйством. В понятия безопасности и обороны страны вкладываются весьма сомнительные понятия» которые раскалывают общество, расшатывают его сплоченность.
Инициатива Президента страны, которая предусматривала присвоение статуса участника Второй мировой войны и присвоение бесплатных услуг всем ныне живущим ветеранам войны, благодаря нескольким министрам была искажена и в конечном итоге похоронена в комиссии Сейма. Возникает впечатление, что напряженность в обществе власть имущими создается умышленно, для того, чтобы подольше управлять государством и не нести никакой ответственности. Это и есть история успеха?
Latvijā / Skatīts 532 / Piebilda lspr Reitings: 5 / 1
Copyright MyCorp © 2013. Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz