Galvenie
08.05.2014
A. Mežvids pret AS "Liepājas metalurgs"
Spriedumu apmierina daļēji

Liepājas tiesa šonedēļ pasludināja spriedumu Alda Mežvida prasībā pret AS "Liepājas metalurgs". Tiesa metalurģijas rūpnīcas bijušā darbinieka prasību apmierinājusi daļēji. "Man nav ne mazāko šaubu, ka spriedumu apstrīdēšu apelācijas kārtībā," sacīja A. Mežvids.

Jau rakstījām, ka A. Mežvids iepriekš vērsās tiesā pret "Metalurgu", prasot atzīt darba devēja uzteikumu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, kā arī vidējās izpelņas, kompensācijas par dīkstāvi un atlaišanas pabalsta piedziņu.

A. Mežvids vairākus gadus strādājis tērauda velmēšanas cehā. Pagājušā gada 21. novembrī viņš saņēmis ar 12. novembri datētu uzteikumu, ka ar 14. novembri tiek izbeigts darba līgums. A. Mežvids uzskata, ka uzteikums ir prettiesisks, jo būtiski pārkāpta darba līguma uzteikuma kārtība. "Liepājas metalurga" administrators uzteikumu ir pamatojis ar to, ka tiek likvidēts darba devējs. Savukārt A. Mežvids norādīja, ka "Liepājas metalurgam" ir piemērota un norit bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā, nevis notiek likvidācija Komerclikuma izpratnē. Faktiski maksātnespējas procesa laikā ir samazināts darbinieku skaits, jo uzņēmuma saimnieciskās darbības turpināšanai daļai darbinieku darba līgumi nav uzteikti.

A. Mežvids tiesā arī norādīja, ka ar pagājušā gada 9. maija "Liepājas metalurga" rīkojumu apturēta uzņēmuma darbība, un faktiski iestājusies ražotnes dīkstāve. Taču uzņēmuma vadība nav ievērojusi "Darba likuma" normas attiecībā uz dīkstāvi un darba samaksas izmaksu tās laikā – ir patvarīgi noteikts dežūras režīms, kādēļ viņa vidējā izpeļņa dīkstāves laikā ir samazinājusies vismaz divas reizes. A. Mežvids no 2013. maija līdz darba līguma uzteikuma saņemšanai bija spiests atrasties dīkstāvē, kas būtiski pārsniedz "Darba likumā" noteikto termiņu – divus mēnešus. Tādējādi A. Mežvidam būtiski samazinājusies vidējā izpeļņa, tāpat arī atlaišanas pabalsts, atvaļinājuma kompensācija, aprēķinātais bezdarbnieka pabalsts un no darbinieku garantijas fonda izmaksājamā summa.

Tiesa lēma viņa prasību apmierināt daļēji un grozīt "Liepājas metalurga" uzteikuma termiņu, nosakot, ka darba tiesiskās attiecības starp uzņēmumu un A. Mežvidu ir izbeigtas ar 2013. gada 21. novembri. No "Liepājas metalurga" par labu Aldim Mežvidam nolemts piedzīt vidējo izpeļņu par laika posmu no pagājušā gada 15. līdz 21. novembrim – 78,78 eiro apmērā, ieturot likumdošanā noteiktos nodokļus.

Savukārt prasību atzīt darba līguma uzteikumu par spēkā neesošu, atjaunošanu iepriekšējā darbā un vidējās izpeļņas 3022,10 eiro piedziņu par visu piespiedu darba kavējuma laiku tiesa noraidīja. Tāpat tā lēma atstāt bez izskatīšanas A. Mežvida prasību par vidējās izpeļņas starpības (kompensācijas par dīkstāvi) 3066,74 eiro un atlaišanas pabalsta 2642 eiro apmērā piedziņu.

No "Liepājas metalurga" tiesa lēma piedzīt par labu valstij valsts nodevu un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus. Spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā 20 dienu laikā Kurzemes Apgabaltiesā.

http://www.liepajniekiem.lv/zinas....-114362
06.05.2014

Уволенный работник Liepājas metalurgs добивается справедливости в судах

Лиепайский суд огласил решение по иску Алдиса Межвидса против АО Liepājas metalurgs, частично удовлетворив иск бывшего работника металлургического завода.

Как отмечает "Курземес вардс", Межвидс обратился в суд с иском против АО Liepājas metalurgs, требуя признать не имеющим силу увольнение с работы, а также восстановить на работе и выплатить среднюю зарплату, компенсации за простой и взыскать выходное пособие.

Межвидс много лет проработал в сталепрокатном цехе. В прошлом году 21 ноября он получил датированный 12 ноября документ об увольнении с указанием, что с 14 ноября с ним расторгнут трудовой договор. Однако Межвидс считает увольнение противоправным, так как существенно нарушен порядок расторжения трудового договора.

Администратор АО Liepājas metalurgs обосновал увольнение тем, что ликвидирован работодатель. В свою очередь, Межвидс указал, что к предприятию применена и ведется процедура банкротства в процессе неплатежеспособности юридического лица, а не ликвидация в понимании закона о коммерции. Фактически во время процесса неплатежеспособности уменьшено количество работников, так как для продолжения хозяйственной деятельности предприятия с частью работников трудовые договоры не расторгнуты.

Межвидс в суде также указал, что с 9 мая прошлого года распоряжением АО Liepājas metalurgs приостановлена деятельность предприятия и фактически наступил простой производства. Но руководство предприятия нарушило нормы закона о труде относительно простоя и оплаты труда во время его — самовольно установлен режим дежурств, поэтому его средняя заработная плата во время простоя сократилась, по крайней мере, в два раза.

Межвидс с мая 2013 года до получения документа о расторжении трудового договора был вынужден находиться в простое, что существенно превышает установленный законом о труде срок — два месяца. Таким образом, у бывшего работника существенно понизилась средняя зарплата и вместе с этим выходное пособие, компенсация за отпуск, рассчитанное пособие по безработице и полагающаяся их гарантийного фонда работников сумма.

"У меня нет ни малейших сомнений в том, что я в апелляционном порядке оспорю решение", — указал Межвидс.

http://rus.delfi.lv/news....6l6IJfI
Foto: F64
Latvijā / Skatīts 586 / Piebilda lspr Reitings: 5 / 2
Copyright MyCorp © 2013. Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz