Ļeņinisma jautājumi. Josifs Staļins
[ Lejupielādēt no servera (4.60 Mb) ] 02.07.2014, 03:23
Ļeņinisma jautājumi.
Josifs Staļins


Rīga 1945

S A T U R A R Ā D Ī T Ā J S

P A R ĻEŅINISMA P A M A T I E M
(1924. g. aprīļa sākumā Sverdlova universitātē lasītās
lekcijas) . , , , 3— 92
I. Ļeņinisma vēsturiskie pamati 5
I I . Metode 11
I I I . Teorija 17
IV. Proletariāta diktatūra 32
V. Zemnieku jautājums 43
V I . Nacionālais jautājums . . . .p 54
V I I . Stratēģija un taktika 63
V I I I . Partija . 77
I X . Stils darbā 90
OKTOBRA REVOLŪCIJA U N K R I E V U KOMUNISTU T A K T I K A
(Priekšvārds grāmatai «Ceļa uz Oktobri»). . . . . . . 93—125
I. Oktobra revolūcijas ārējā un iekšējā situācija. 93
I I . Par divām Oktobra revolūcijas īpatnībām jeb Oktobris un
Trocka permanentās revolūcijas teorija 96
I I I . Par dažām boļševiku taktikas īpatnībām Oktobra sagatavošanas
periodā . 110
IV. Oktobra revolūcija kā pasaules revolūcijas sākums un
priekšnoteikums 121
P A R Ļ E Ņ I N I S M A JAUTĀJUMIEM 126—185
I . Ļeņinisma definējums . . . . . . . . . 126
I I . Galvenais ļeņinisma . 128
I I I . Jautājums par «permanento» revolūciju 130
IV. Proletāriskā revolūcija un proletariāta diktatūra. . . . . 132
V. Partija un strādnieku šķira proletariāta diktatūras sistēmā . 140
V I . Jautājums par sociālisma uzvaru vienā zemē. . . . . . . 162
V I I . Cīņa par sociālistiskās celtniecības uzvaru 173
P A R T R I M PARTIJAS P A M A T L O Z U N G I EM ZEMNIEKU JAUTĀJUMĀ
(Atbilde b. Jan-skim) . . . . . . . . . . . . . . 186—197-
P A R P R O L E T A R I Ā T A UN NABADZĪGAS ZEMNIECĪBAS D I K TATŪRAS
LOZUNGU OKTOBRA SAGATAVOŠANAS
PERIODA
(Atbilde b. S. Pokrovskim) 198—207
OKTOBRA REVOLŪCIJAS S T A R P T A U T I S K A I S RAKSTURS
(Oktobra desmit gadu dienai) . . . . . . . . . . . 208—216
LABĪBAS FRONTĒ
(No sarunas ar Sarkanās Profesūras Institūta, Komunistiskas
Akadēmijas un Sverdlova universitātes studentiem 1928. gada
28. maijā) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217—228
ĻEŅINS UN JAUTĀJUMS PAR SAVIENĪBU AR VIDĒJO
ZEMNIEKU
(Atbilde b. S.) 229—239
P A R LABĒJĀM BRIESMĀM VK(b)P
(Runa MK un MKK plēnumā 1928. gada 19. oktobrī). 240—252
P A R LABĒJO NOVIRZIENU VK(b)P
(No runas VK(b)P CK plēnumā 1929. gada aprīlī). . 253—311
I . Pārmaiņas šķiru stāvoklī un mūsu domstarpības. . . . 253
I I . Domstarpības Kominternes jautājumos 260
I I I . Domstarpības iekšējās politikas jautājumos . . . . . . . 266
a) Par šķiru cīņu — 266. b) Par šķiru cīņas saasināšanos
— 271. c) Par zemniecību — 274. d) Par nepu un
tirgus attieksmēm — 278. e) Par industrijas attīstības tempu
un jaunām saiknes formām — 282. f) Bucharins kā teorētiķis
— 291. g) Piecgade vai divgade — 299. h) Jautājums
par sējas platību — 302. i) Par labības sagādi — 304.
IV. Par cīņu ar labējo novirzienu 309
L I E L Ā LŪZUMA GADS
(Oktobra XII gada dienā) 312—324
I. Darba ražības nozarē 313
I I . Rūpniecības celtniecības nozarē . . 314
I I I . Lauksaimniecības celtniecības nozarē . . . . . . . . . 317
Secinājums . 324-
P A R AGRĀRĀS P O L I T I K A S JAUTĀJUMIEM PSRS
(Runa agrariešu - marksistu konferencē 1929. gada
27. decembrī) . 325—348
I. «Līdzsvara» teorija 327
I I . «Pašplūsmes» teorija sociālistiskajā celtniecībā 329
I I I . Sīkzemnieku saimniecības «stabilitātes» teorija . . . . 331
IV. Pilsēta un lauki 336
V. Par kolchozu raksturu 339
V I . Pārmaiņas šķiru stāvoklī un pagrieziens partijas politikā. . 343
V I I . Secinājumi 347
K U L A K U KĀ ŠĶIRAS LIKVIDĀCIJAS POLITIKAS JAUTĀJUMĀ
349—353
P A N Ā K U M U REIBONIS
(Par kolchozu kustības jautājumiem). . . . 354—360
ATBILDE BIEDRIEM KOLCHOZNIEKIEM . . . . . . . 361-381
P A R SAIMNIECISKO DARBINIEKU UZDEVUMIEM
(Runa pirmajā Vissavienības sociālistiskās rūpniecības darbinieku
konferencē 1931. gada 4. februārī). . . . . . 382—391
JAUNI A P S T Ā K Ļ I — JAUNI SAIMNIECISKAS CELTNIECĪBAS
UZDEVUMI
(Runa saimniecisko darbinieku apspriedē 1931. gada
23. jūnijā) . . . . 392—414
I. Darba spēks . , . . 393
I I . Strādnieku darba alga . . . . . . . . . . . . . . . 395
I I I . Darba organizācija 398
IV. Jautājums par strādnieku šķiras ražošanas un technisko
inteliģenci 402
V. Pagrieziena pazīmes vecās ražošanas techniskās inteliģences
vidū 405
V I . Par saimniecisko pašaprēķinu 408
V I I . P a jaunam strādāt, p a jaunam vadīt . . . . . . . . . 411
P A R DAŽIEM BOĻŠEVISMA VĒSTURES JAUTĀJUMIEM
(Vēstule žurnāla «Proļetarskaja Revolūcija» redakcijai). 415—428
PIRMĀS PIECGADES R E Z U L T Ā T I
(Referāts VK(b)P CK un CKK apvienotā plēnumā 1933. gada
7. janvāri) . . 429—471
I. Piecgades starptautiskā nozīme 429
I I . Piecgadu plāna galvenais uzdevums un tā realizācijas ceļš 437
I I I . Četros gados izpildītās piecgades rezultāti rūpniecībā. . 442
IV. Četros gados izpildītās piecgades rezultāti lauksaimniecībā 450
V, Četros gados izpildītās piecgades rezultāti strādnieku un
zemnieku materiālā stāvokļa uzlabošanā . 456
V I . Četros gados izpildītās piecgades rezultāti preču apgrozībā
starp pilsētu un laukiem 461
V I I . Četros gados izpildītās piecgades rezultāti cīņā pret naidīgo
šķiru atliekām 464
V I I I . Kopsecinājumi 469
P A R DARBU UZ L A U K I E M
(Runa VK(b)P CK un CKK apvienotā plēnumā 1933. gada
11. janvārī) 472—485
RUNA VISSAVIENĪBAS KOLCHOZNIEKU TRIECIENNIEKU
P I R M A J Ā KONGRESA
(1933. gada 19. februārī) 486—501
I. Kolchozu ceļš — vienīgi pareizais ceļš 486
I I . Mūsu tuvākais uzdevums —- padarīt visus kolchozniekus
turīgus 493
I I I . Atsevišķas piezīmes 496
P Ā R S K A T A REFERĀTS PARTIJAS XVII KONGRESAM PAR
VK(b)P CK DARBU
(1934. gada 26. janvārī) 502—576
I. Pasaules kapitālisma ilgstošā krize un Padomju Savienības
ārējais stāvoklis 502
1. Ekonomiskās krizes kustība kapitālistiskajās zemēs — 503.
2. Politiskā stāvokļa saasināšanās kapitālistiskajās zemēs
— 509. 3. Attieksmes starp PSRS un kapitālistiskajām
valstīm — 515.
I I . Tautsaimniecības kāpuma turpināšanās un PSRS iekšējais
stāvoklis 520
1. Rūpniecības kāpums — 523. 2. Lauksaimniecības kāpums
— 529. 3. Darba ļaužu materiālā stāvokļa un kultūras
kāpums — 541. 4. Preču apgrozības kāpums un transports
— 546.
I I I . Partija ... 552
1. Idejiski politiskās vadības jautājumi — 553. 2. Organizatoriskās
vadības jautājumi — 565.
Gala vārda vietā 576
RUNA KREMĻA P I L Ī SARKANĀS ARMIJAS AKADĒMIĶU
I Z L A I D U M Ā
(1935. gada 4. maijā) 577—582
RUNA PIRMAJĀ VISSAVIENĪBAS STACHANOVIEŠU
APSPRIEDĒ
(1935. gada 17. 'novembri)
I. Stachanoviešu kustības nozīme
I I . Stachanoviešu kustības saknes
I I I . Jauni cilvēki — jaunas techniskas normas . . .
IV. Tuvākie uzdevumi
V. Divi vārdi . .
P A R PSR SAVIENĪBAS KONSTITŪCIJAS PROJEKTU
(Referāts VIII Vissavienības Ārkārtējā Padomju Kongresā
1936. gada 25. novembri) 599—630
1. Konstitūcijas komisijas organizēšana un tās uzdevumi . . . 599
I I . Pārgrozības PSRS dzīvē periodā no 1924. gada līdz 1936. g. 600
I I I . Konstitūcijas projekta galvenās īpatnības 607
IV. Konstitūcijas projekta buržuāziskā kritika 612
V. Labojumi un papildinājumi Konstitūcijas projektā 819
VI. PSRS jaunās Konstitūcijas nozīme . . 629
P A R D I A L E K T I S K O U N VĒSTURISKO M A T E R I Ā L I S M U
(1938. gada septembrī) 631—661
P Ā R S K A T A REFERĀTS PARTIJAS XVIII KONGRESĀ PAR
VK(b)P CK DARBU
(1939. gada 10. martā) 662—716
I . Padomju Savienības starptautiskais stāvoklis . . . . . . . 662
1. Jauna ekonomiska krize kapitālistiskajās zemēs. Cīņas
saasināšanās par noieta tirgiem, par izejvielu avotiem, par
pasaules jaunu pārdalīšanu — 663. 2. Starptautiskā politiskā
stāvokļa paasināšanās, pēckara miera līgumu sistēmas
bankrots, jauna imperiālistiska kara sākums — 667. 3. Padomju
Savienība un kapitālistiskās zemes ----- 672.
I I . Padomju Savienības iekšējais stāvoklis 675
1. Tālākais rūpniecības un lauksaimniecības kāpums —- 676.
2. Tautas materiālā un kulturāla stāvokļa tālākais kāpums
— 687. 3. Padomju iekārtas tālāka nostiprināšana —691.
I I I . V K ( b ) P tālāka nostiprināšana 695
1. Pasākumi partijas sastāva uzlabošanai. Organizāciju sadalīšana
mazākās. Vadošo orgānu tuvināšana zemāko organizāciju
darbam — 696. 2. Kadru izvēle, viņu izvirzīšana,
viņu izvietošana — 698. 3. Partijas propaganda. Partijas
biedru un partijas kadru marksistiski ļeņiniskā audzināšana
— 701. 4. Daži teorijas jautājumi — 704.
Skatīts 1047 / Lejupielāžu: 698 / Piebilda Viesis / Lejupielāžu: 698
Kopā komentāri: 0
Copyright MyCorp © 2013. Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz