Piedāvājam iepazīties ar žurnāla («LATVIJAS SOCIĀLISTS. Socializācija kā kustība».) elektronisko versiju. Priekšvārdu latviešu valodā var iepazīties šeit.
Iespēja lejupielādēt PDF dokumenta krievu valodā: http://www.youblisher.com/p....1%D1%82

Вышел в свет в электронном и печатном (малым тиражом) форматах социалистический журнал «Социалист Латвии. Социализация как движение» («LATVIJAS SOCIĀLISTS. Socializācija kā kustība».) на русском языке.

Ниже вы можете ознакомиться с Предисловием («Priekšvārds») на латышском языке и вводной частью на русском языке, а также содержанием журнала.
С журналом можно ознакомиться и скачать в формате пдф по ссылке http://www.youblisher.com/p....1%D1%82

В разделе Pagrīde добавлен подраздел социалистической периодики.
Pagrīde pielikta lapa sociālistiskā periodikā.

Priekšvārds.

Cien. lasītāji! Žurnāla redaktors, partijas veterāni un rakstu autori uzskata par nepieciešamu izteikties par marksisma vēsturi un aktuālam marksistiskam problēmām Latvijā, jo Latvija šodien ir viena no nedaudzajām Eiropas valstīm, kur marksismu praktiski nav. Bet tā ir bijis ne vienmēr. Lai veidotu sekmīgu Latvijas nākotni nepieciešama vēsturiskā apziņa un vēstures zināšanas.
Pirmie pamati sociālistiskai kustībai Latvijā likti 19-ta gadsimta deviņdesmitajos gados. Sociālistisko ideju pirmie paudēji bija demokrātiskie studenti, kas bija iepazinušies ar vācu sociāldemokrātisku literatūru un kļuvuši par dedzīgiem sociālās taisnības aizstāvjiem.
Marksisms Latvijā būtībā aizsākās ar latviešu ekonomistu Kārli Balodi, kurš zem vācu vārda Karl Ballod izdeva bestselleri "Nākotnes valsts" (1897). Sociālismu Balodis traktē kā statistiķis un ekonomists. No šī brīža, acīmredzot, arī sākas patstāvīgā latviešu socialistiskās literatūras attīstība. Tikai daži, uzskatām, galvenie vārdi, ir uzskatāmi par Latvijas marksisma vēstures attīstības pamatposmiem.
F. Roziņš pirmais pielika marksisma uzskatus pie konkrētas latviešu vēstures analīzes („Latviešu zemnieks” 1904.g). Pēc tam K.Landers izdeva smalkāk aprakstītu darbu par Latvijas vēsturi no marksistiskās socioloģijas pozīcijas („Latvijas vēsture”, 1908.-1909.g.g.).
Uz to brīdi ļoti slavens sociāldemokrātiskais publicists J. Jansons-Brauns uzsāka marksisma teoriju izstrādi estētikā (uz to brīdi diezgan aktuāla tēma), piemēram, raksts „Par estētisko jūtu elementiem” (1901.g.). Īpaši interesanti, „proletāriskā mākslā” Jansons-Brauns nonāk pie apmēram tādiem pašiem secinājumiem, kā Uļjanovs-Ļeņins. Kā zināms, Ļeņins, neskatoties uz tā laika modi, uzskatīja, ka sociālisma mākslai nav jābūt bohēmiiskai radikāļu mākslīgi izdomātai, bet gan tieši jāattīstās no iepriekšējo laikmetu klasiskās mākslas.
Lai arī pats ražīgākais un daudzpusīgākais no latviešu marksistiem laikam, kļuva, Pēteris Stučka, labāk pazīstams ar saviem juridiskajiem rakstiem (pēc izglītības jurists, tā pat kā Robespjers, V. Ļeņins, F. Kastro). J.Raiņa biedrs un radinieks, avīžu redaktors un valstsvīrs, darbinieks, P.Stučka sakumā paspēja izmēģināt savus spēkus dažādos publicistiskos žurnālos. Ievērosim, ka Stučkas vārds neatšķīrās no darba un marksisms, likumsakarīgi, atveda viņu no avīžu lapaspusēm līdz praktiskai politikai.
Pēc Pilsoņu kara parādījās, tā sauktais, „izraidītais latviešu marksisms”, t. i. PSRS dzīvojošo latviešu emigrantu sociālistiskās publikācijas. Nevar paiet garām tādiem vārdiem, kā Kārlis Grasis, Jānis Stienis, kuri piedalījās agrā padomju perioda galvenajā filozofiskajā diskusijā (apspriežamais jautājums: kas ir dialektika- dabas likums vai domāšanas likums?). Viņi nebija vienīgie latviešu marksistu publicisti pirmskara PSRS. Pie tam Latvijā sociālistiskā teorija un praktiķa ne tikai turpinājās, bet arī diferencējās divos virzienos (komunistiskajā un sociāldemokrātiskajā), atrodoties pretrunās viens ar otru. Visa 20-to, 30-to gadu latviešu sociāldemokrātiskā literatūra noslīka aizmiršanas upē, taču vēlāk uzrakstītā Sociālistiskā internacionāla darbinieka Brūno Kalniņa grāmata „Latviešu sociāldemokrātijas 50 gadi” saglabā ne tikai vēsturisku, bet arī kādu teorētisko interesi.
Šī ziņkārīga pieminekļa tekstu var izlasīt Internetā: http://www.whiterabbit.lv/t/socdem50/SATURS.htm.
Ir vēl viens cilvēks, kurš ir pelnījis, lai viņu šeit piemin. Tas ir - Andrejs Upītis, kurš mūsdienās ir pārsvarā zināms ar saviem stāstiem un romāniem. Taču mūsdienās tie netiek publicēti, kas ļauj minēt par Upīša politisko piederību. Sākot no 1911.gada Upītis pieslēdzās marksistiskajām publikācijām un tad nostādīja sevi kā autoru ar nosliecēm uz teorētiskiem vispārinājumiem. 1952.gadā Upītis, pēc Latvijas Universitātes lekciju materiāliem, izdeva divos sējumos izdevumu „Latviešu literatūra”, dodot oriģinālu kompetentu latviešu literatūras vēsturi, tieši no marksisma socioloģijas skatpunkta .
Iespējams tā ir pēdējā patstāvīgā latviešu marksisma izpausme, lai gan vēl var nosaukt latviešu, tagad jau aizmirstos marksisma filozofus: akadēmiķis Valentīns Šteinbergs, Valērijs Markovs, Nikolajs Līcis (Zinātņu Akadēmija), Jurijs Vedins (Latvijas Universitāte), kibernētiķi - Leonards Rastrigins, Jakovs Gelfandbeins un citi. Var atgādināt arī par aizmirstajiem, bet ļoti savdabīgajiem ne tikai Latvijai, Zinātņu akadēmijas un Latvijas augstskolu vadošo speciālistu un vadītāju politiskās izglītības filozofiski- metodoloģiskos seminārus 1975.-1985. gados. Tas ir, pirms tā saucamās pārkārtošanas (vai pārbūves?) un visa, ko tā atnesa..
Kas gan šodien? Šodien Latvijā nav ne tikai savu sociālistisko ideju, bet arī ārvalstu sociālistiskas literatūras tulkojumu latviešu valodā. Tai pat laikā Rietumeiropā pastāv tā saucamais „akadēmiskais marksisms”, pastāv solīda marksistiska periodika, norit nacionālās un starptautiskās marksistu zinātniskās konferences. Virkne pasaules slavenu zinātnieku, tai skaitā, bezpartejiskie, veic pētījumus marksismā. Turklāt, pastāv daudz pētnieku un popularizatoru , kas atrodas uz citām sociālistiskām platformām. Iznāk sociālistiskas grāmatas, „zied” sociālistiskais Internets.
Valsts, kurā nav marksismu - tā ir nomaļa, provinciāla valsts. Tāpēc divreiz un trīsreiz jāsveic jebkura Latvijā veidotā marksistiskā publikācija, un mēs ceram, ka pievēršanās latviešu marksisma vēsturei palīdzēs tā atdzimšanai mūsdienīgā Latvijā.

LATVIJAS SOCIĀLISTS
Socializācija kā kustība
Elektoniskais žurnāls, izd. 1.
SATURS

Priekšvārds ………………………..……………………………………………………………4-5
Ievada daļa. Pret kapitālismu. No zinātņu redaktora ………………………………….. 6-11
V.I. Ļeņins mūsdienu pasaulē. Par 7-tās Starptautiskās konferences
materiāliem. Georgijs Cvetkovs, SPC „Pārdaugava” …………………………………….....11-16
Daži „kreiso” partiju sabiedrības socializācijas jautājumi Latvijā.
Georgijs Cvetkovs, partorganizācija „Kurzeme” ................................................................16-19
Par mūsdienu partijas un tā partorganizāciju darbības modelēšanu.
Georgijs Cvetkovs, SPC „Pārdaugava”, Mihails Černousovs,SBS „Baltiс Security” ……….20-24
Nacionālie elektroenerģijas tarifi. Pamatoti un antisociāli?
Aleksandrs Petrovs, partorganizācija „Jelgava” ”……………………………………………..24-29
Par mājokļu un komunālo pakalpojumu maksājumu socializācijas
veidiem Rīgā un pilsētās. Georgijs Cvetkovs, partorganizācija „Kurzeme” ……………...29-33
Zemes attiecības pilsētās. Socializācija vai paliatīvs ?
Aivars Silinieks, partija „Suverenitāte”, Georgijs Cvetkovs, birojs „Zemes konsultācijas” …...33-37
Marksisma idejas un marksisma doma Latvijā.
Andrejs Kudrjašovs, partorganizācija „Spilve” ……………………………………………..…38-42
Sabiedrības desocializācija un „nevajadzīgie cilvēki”. Personas
„multikulta” problēma. Ernests Zariņš, partorganizācija „Spilve” ………………………...42-45
Vācijas pašlikvidācija? Pēc Tilo Sarazina grāmatas motīviem un atsauksmēm.
Georgijs Cvetkovs, SPC „Pārdaugava”……………………………………………………….45-51
Noslēdzošā daļā. Par sociālismu. No zinātņu redaktora .…………………………...…..51-57

СОЦИАЛИСТ ЛАТВИИ
Социализация как движение
Электронный журнал, вып. 1
ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие. Вводная часть. Против капитализма…………………………... 6-11
В.И. Ленин в современном мире. О материалах 7-й
Международной конференции.Georgijs Cvetkovs, SPC „Pārdaugava” …………………..11-16
Некоторые общепартийные вопросы социализации
в Латвии. Georgijs Cvetkovs, partorganizācija „Kurzeme”......………………………….16-19
О моделировании работы современной партии и её
партийных организаций. Georgijs Cvetkovs, SPC „Pārdaugava”,
Mihails Černousovs, SBS „Baltic Security”…………………………………………………20-24
Национальные тарифы электроэнергии. Обоснованные
и анти - социальные? Aleksandrs Petrovs, partorganizācija „Jelgava”………………..24-29
О путях социализации жилищно-коммунальных платежей
в Риге и городах. Georgijs Cvetkovs, birojs „Zemes konsultācijas” …………………..29-33
Земельные отношения в городах. Социализация или
паллиатив? Aivars Silinieks, partija „Suverenitāte”…………………….........................33-37
Идеи марксизма и марксистская мысль в Латвии.
Andrejs Kudrjašovs, partorganizācija „Spilve” ………………………………………………38-42
Десоциализация общества и «ненужные люди». Проблема
«мультикульта» личности. Ernests Zariņš, partorganizācija „Spilve”......................…42-45
Самоликвидация Германии? По мотивам и отзывам
книги Тило Саррацина. Georgijs Cvetkovs, SPC „Pārdaugava” ………………….…..45-51
Заключительная часть. За социализм .……………………………………….….…..51-57

Вводная часть. Против капитализма.
Начну с того, что я, научный редактор, убеждённый сторонник марксизма и считаю марксизм наукой, подверженной тем или иным коллизиям, но не догмой и не религией. Теория марксизма, как и любая наука, в ходе истории открывает новые аспекты, делаются новые открытия, происходят изменения в обществе, и это нам марксистам, как теоретикам, так и практикам, надо учитывать и уметь применять.
Проработав много лет в лаборатории ситуационных методов управления ЦНИИ систем гражданской авиации и защитив диссертацию по философским вопросам естествознания/математика и кибернетика/ в Ленинградском госуниверситете в 1981 г., я более 20 лет не занимался научно- исследовательской работой, поэтому мои статьи и сам журнал будут посвящены, прежде всего, практическим аспектам поставленного вопроса - социализации современного общества и социализму в Латвии.
Конечно, такой подход требует высокого профессионализма, серьёзного анализа и углубления в проблему или вопрос, и конечно, у марксизма как у науки есть и свои незыблемые теоретические принципы при верховенстве «революционной» «практически-критической» деятельности, не понятой, например, материалистом Людвигом Фейербахом в «Сущности христианства».
В научном мире критика не есть нечто исключительное. Считается естественным и закономерным подвергать критике своих предшественников, без лишних эмоций сознавая, что новое поколение учёных может и пересмотреть выводы, считающиеся в данный момент бесспорными. Основоположники марксизма, создавая своё учение, как раз и подвергли беспощадной научной критике многочисленные теории своих предшественников.
Остриё их критики было направлено против догматических представлений о вечности частной собственности на средства производства, вечности и, так сказать, естественности социального неравенства, классового строя общества, существования малоимущего и даже неимущего населения.
Мы не стремимся догматически предвосхитить будущее – утверждал Маркс – а желаем только посредством критики старого мира найти новый мир. Энгельс также неустанно подчёркивал антидогматический характер марксизма.
Марксизм как наука основывается на критически переработанном и лучшем, что было создано немецкой классической философией, английской политической экономией и французским утопическим социализмом. Проанализировав всё это, Карл Маркс сформулировал в 1845 году в «Тезисах о Фейербахе», опубликованных Ф. Энгельсом в 1888 году, что «философы прошлого лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» (Соч. в 3-х т., т.1, 1970., с.3).
По Марксу, люди сами творят свою историю, являясь одновременно и актёрами (объектами), и авторами (субъектами) всемирно - исторической драмы, творя историю на основе существующих объективных условий в системе общественных производственных отношений.
Фридрих Энгельс как соратник и единомышленник Карла Маркса, помимо материалистической философии, особое значение придавал именно этим двум великим открытиям Маркса: материалистическому пониманию истории и теории прибавочной стоимости. Именно эти открытия позволили превратить социализм из утопии в науку и дать борьбе классов научное понимание.
К. Маркс всю свою жизнь и, особенно, последние годы жизни посвятил формированию революционной теории, созданию пролетарских партий в отдельных странах и укреплению их интернациональных связей. Ещё один аспект, это заключение К. Маркса, что без революционной теории не может быть революционного движения, и что у пролетариата нет ни знаний, ни времени для выработки такой теории, и это надо делать нам представителям интеллигенции, по своим взглядам, стоящим на позициях рабочего класса.
Минувший ХХ век принёс миру кроме прогресса и определённый регресс - как новые формы социального освобождения и раскрепощения человека, так и новые, даже извращённые, формы социального отчуждения человека и, особенно, в сфере «обработки людей людьми». Нам всем и, в первую очередь, бывшим членам КПСС необходимо «выучить» уроки истории XX века, определиться с революционной теорией сегодняшнего дня и твёрдо понимать:
за счёт чего и как в России в 1917-м году удалось свергнуть господство буржуазии и построить государство рабочих и крестьян, обеспечившее невиданный прогресс в общественной жизни - и во всех ли её сферах?
Как и почему коммунизм - социализм в СССР потерпел поражение? (см., например, статью «Гибель Советского Союза в контексте истории социализма» в журнале «Общественные науки и современность», М., 2002).
Как создать в нынешней России и других, прежде всего, восточно-европейских странах, условия для укрепления рабочего класса, его партий и организаций? Как уберечь вождей и руководителей социалистических и коммунистических партий («ум, честь и совесть нашей эпохи»?) от перерождения?
К сожалению, сегодня, по-моему, разработкой этой современной теории практически не занимаются руководители левых рабочих и коммунистических партий, защитники рабочего класса, а занимаются совсем другие лица – европейские социал-демократы, оппортунисты или даже классовые враги, нередко отрицая в своих работах не только К. Маркса, но и социализм вообще, говоря о гражданском обществе и равноправии, которые капитализм не может обеспечить в принципе.
Далее, среди рабочего движения и среди левых партий сегодня широко распространён оппортунизм и реформизм, говоря всем нам известным языком, как переработанный и как бы для наших дней осовремененный марксизм, который провозглашается уже в самих названиях партий и их программ, как, например, «демократический социализм», «новый социализм» и тому подобное. В программах партий можно прочитать такие толкования, как «присоединиться к государственной власти», то есть, к буржуазной власти, а не прийти к власти самим. Одна другая коммунистическая партия даже используют такое понятие как «лимит революций».
Конечно, социализм не может быть демократическим по отношению к эксплуататорам, торговцам людьми, наркотиками и женщинами сексуальных услуг, к разворовыванию государства, коррупционерам, контрабандистам, террористам и другим нежелательным элементам демократического общества. Поэтому мы уточняем это «обозначение», используя понятие «народная демократия», и это означает, что власть принадлежит большинству народа – рабочим и крестьянам.
Ещё с тех времён, когда появились классы и власть, господствующий класс многократно обосновывал своё господство демократией, что имеет место и в сегодняшнем капиталистическом мире. Каждый в этом может убедиться, анализируя состав буржуазного парламента своей страны. Это и в нашем латвийском парламенте, где вообще нет рабочих, а есть только большие или меньшие землевладельцы - предприниматели.
И здесь надо признать критические слова в адрес Социалистической партии Латвии - при сегодняшней скромной численности партии рабочие и крестьяне составляют неполные 7%. А деятельность Коммунистической партии Латвии была прекращена 10 сентября 1991 года решением Верховного Совета, когда Латвия вышла из СССР. А тов. Рубикс как первый секретарь ЦК Компартии Латвии и член Политбюро ЦК КПСС был заключён 23 августа 1991 года в Рижскую центральную тюрьму.
После истечения присуждённого 8-летнего тюремного заключения Альфред Петрович был избран депутатом Европарламента. Всё же в условиях политизированного судебного процесса и необоснованных обвинений в деле люди с некоторым опасением вступают в Соцпартию, председателем которой тов. Рубикс был избран в 1999 году. Рабочие боятся вступать в оппозиционную партию, ибо могут быть уволены с работы. Уволены с формулировкой не за то, что состоят в оппозиционной партии, а уже сам работодатель найдёт причину - формулировку как освободиться от такого работника.
Нельзя сказать, что сегодня коммунистическое движение ничего не делает или не способно активизировать идеи социализма. В мире много рабочих и коммунистических партий, которые ежегодно собираются для обсуждения в Афинах (Греция), в Брюсселе (Бельгия) или в каком-либо другом городе на различных континентах. Например, материалы ежегодных Международных конференций «В.И. Ленин в современном мире» отражают поиски учёными - обществоведами решений современных социальных проблем на основе методологии В.И. Ленина. У многих партий выходят свои газеты, основан международный журнал «Коммунистический обзор». На Западе прочно укоренился, так называемый, академический марксизм, существует солидная марксистская журнальная периодика, проходят национальные и международные научные конференции. Ряд всемирно известных учёных не только пропагандируют марксизм, но и применяют его методологию в своей деятельности. Кроме того, есть исследователи и научные писатели, стоящие на других социалистических платформах (напр., В.А.Бухвалов).
На собрания и конференции коммунистических и рабочих партий съезжаются руководители партий или их представители из многих десятков стран со всех континентов. Собрания - интересные, поучительные и, несомненно, ценные. Однако кроме разговоров чаще всего ничего не происходит. Конечно, обобщается опыт коммунистических и рабочих партий, обсуждается теория и практика, принимаются оценивающие документы. Но этого мало, чтобы повлиять на положение в мире или, по крайней мере, в какой-либо стране. Поэтому нет никакого секрета, что в мире каждый год происходят забастовки, волнения, даже народные восстания, но социалистические революции не происходят.
Все революции, которые произошли в последние годы, если их так можно назвать, не являются социалистическими революциями. В них, как правило, в рамках буржуазного устройства одна буржуазная или клановая «семья» сменяет другую и, чаще всего, по принципу принадлежности к той или иной олигархической или этнической группировке. Буржуазная пресса и идеологи это удачно обыгрывают и дают таким революциям не социальные обозначения, а наименования каких-либо цветочных или песенных революций. Слово «социалистическая революция» не появляется, тем более, точно применяя это наименование.
Почему это так происходит? Это непростой вопрос, как для руководства марксистских партий, так и для учёных - обществоведов. В каждой стране свои причины. Есть страны, которые слабо подвержены внешнему давлению, а есть страны, которые подвержены такому давлению очень сильно (как та же Украина). Со своей стороны можно перечислить причины, которые могут быть определяющими и в основном, вроде бы, разделяются руководством Социалистической партии.
Во-первых. Эти перемены во многих, если не во всех странах авторитарного, т.н. периферийного капитализма, сегодня происходят, как правило, при иностранном вмешательстве с идеологией, которая не может не быть непролетарской, ничего не говоря о марксизме и социализме. Такие действия, конечно же, направлены на защиту или продвижение глобальных буржуазных интересов своих стран.
Во-вторых. Как известно из теории марксизма, революцию нельзя объявить декретом или обеспечить приказом. Ей надо созреть внутри страны, что чаще всего в наши дни и не происходит непосредственно из-за иностранного влияния - воздействия. Именно таким образом капиталисты – олигархи готовят, делят и переделяют сферы своего влияния, защищая и продвигая свои классовые интересы.
В-третьих. Марксистские партии в большинстве стран, где происходят эти цветные или цветочные революции, малочисленны, с недостаточными материальными ресурсами и работают как буржуазные парламентские партии от выборов до выборов, а между выборами организованной целенаправленной деятельности мало или нет даже совсем.
В-четвёртых. Информационное пространство полно средств массовой информации - «мультимедийных» средств, включая интернет, которые содержат и обеспечивают буржуазные правительства и защищающие режимы спонсоры и магнаты с огромными финансовыми возможностями, обслуживая как национальные, так и международные групповые или даже геополитические буржуазные интересы.
И последнее. В «демократиях» современного капиталистического Запада с высоким уровнем социализации свободы и механизмы гражданского общества как бы примиряют трудовой класс с хищными эксплуататорами – собственниками. При смене власти не ломается система управления буржуазного государства, президента, правительство и парламент выдвигают, избирают и комплектуют коалиционные партии, а совсем не трудовые рабочие коллективы. Не меньшее значение имеет и тот факт, что правящий буржуазный класс без жалости и, не боясь нарушений прав человека, протесты народных и часто этнических масс подавляет жестокими полицейскими подразделениями с применением специальной техники.
А главная причина сегодняшнего кризиса капитализма, конечно же, в противоречии между либеральной рыночной экономикой и ускоренным развитием процесса глобализации. Огромные богатства общества контролирует финансовая олигархия. Все банковские кризисы, долги стран и миллиардеров гасятся в конечном результате за счёт усиливающейся эксплуатации трудящихся - повышая цены и налоги, отнимая и ликвидируя социальные гарантии, уменьшая зарплаты и пенсии, сокращая и увольняя с работы.
Многие буржуазные экономисты по-прежнему надеются на «невидимую руку» Адама Смита, что автоматически всё отрегулирует и сохранит нас в «войне» между спросом и предложением. Но этого не происходит и не может произойти, ибо уже начиная с 30-х годов XX века, рыночная экономика это уже не один раз продемонстрировала в различных вариантах кризиса мировой капиталистической системы и продолжает своё разрушительное действие и в наши дни.
В мире увеличивается разрыв между доходами богатых и бедных.
Большинство стран мира подвергается катастрофической деградации. Банки как учреждения, оказывающие услуги экономике, стали доминировать над экономикой.
Как справедливо отмечается российским профессором М.В. Поповым, становится очевидным, что попытки, например, модернизировать российскую промышленность методами «либерального капитализма», несмотря на колоссальные вложенные средства, терпят провал, то есть, перейти от деградации производства, науки, образования, здравоохранения к развитию в целом не удаётся.
Коррупция все потуги на модернизацию и инвестиции превращает в «маниловщину». Кроме того, авторитаризму опасно развивать промышленность, мелкий и средний бизнес, что усиливает рабочий и средний классы, а они естественные «могильщики» авторитарного капитализма.
Но и очень многие из тех, кто называет себя коммунистами или социалистами, отрицая методы «либерального капитализма», не в состоянии дать ответы на самые насущные вопросы времени. Их партийная деятельность, в основном, сводится к «разъяснению» того, что «в СССР всё было хорошо, а сейчас всё плохо», и надо просто восстановить то, что было в СССР.
Всем известно, что с 1991 года в латвийской политике и науке воцарился дух либеральной реакции и крайнего антикоммунизма, причём латышская политическая, научная и культурная элита демонстрировала в этом деле почти полное единодушие. А если в обществе длительное время сильны «анти левые» настроения, то нам необходимо анализировать причины этого, изучать латвийские социальные отношения и их корни, применяя марксистскую методологию.
Наблюдая, например, за сегодняшними политическими событиями в Латвии, показательно интервью кандидата в депутаты ЕП от социал-демократической партии «Согласие» Андрея Мамыкина, которое может служить в качестве «малого манифеста партии». Главная задача «Согласия» - «подвинуть» или «сбросить» правых либералов, обвиняя их в «проевропейски - американском компрадорстве», поскольку продажа всего и вся западным инвесторам не в интересах «согласистов» или даже, по выражению «ортодоксов», уничтожает местный «олигархат».
Латвии необходимо строить свою «идеологию», по крайней мере, на экономической, а не националистической основе. И добавим - либо наша страна будет колонией Запада, либо станет динамически развивающейся страной с сильными отраслями и передовыми технологиями, как те же «экономические тигры» Сингапур или Тайвань, и, конечно же, с известным всем нам статусным иностранным языком.

Georgijs Cvetkovs, SPC „Pārdaugava”.
Copyright MyCorp © 2013. Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz