HRONOLOĢIJA 1900 – 1917:

 

1900.—1903. gadā. Rūpniecības krīze Krievijā.

1900. g. 2. aprīlī. V. I. Ļeņins atbrauc uz Rīgu, kur nodibina sakarus ar latviešu sociāl­demokrātiem un noorganizē «Iskras» transportēšanu no ārzemēm caur Latviju.

1900. g. maijā. Londonā iznāk K. Marksa un F. Engelsa «Komunistiskās partijas mani­festa» pirmais izdevums latviešu valodā.

1900. g. oktobrī. Sāk iznākt periodisks latviešu sociāldemokrātu ārzemju izdevums «Sociāl­demokrāts».

1900. g. 11. (24.) decembri. Sāk iznākt laikraksts «Iskra».

1901. g. novembrī. Rīgā tiek nodibināta «Iskras» virziena sociāldemokrātiskā organizā­cija.

1902. g. aprīlī. Rīgā notiek Rīgas, Liepājas, Talsu un Ventspils sociāldemokrātisko organizāciju konference. Tiek nodibināta Baltijas latviešu sociāldemokrātiskā strād­nieku organizācija.

1902. gadā. Nodibinās Jaunais latviešu teātris.

1903. g. jūlijā—augustā. KSDSP II kongress.

1903. g. novembrī—decembri. Izveidojas KSDSP Rīgas organizācija.

1903. gadā. Rainis atgriežas no trimdas. 1904.—1905. gadā. Krievijas-Japānas karš.

1904. g. martā. Rīgā sāk iznākt nelegālais latviešu sociāldemokrātu orgāns «Cīņa».

1904. g. jūnijā. Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP)  I kongress.

1905. g. 9. janvārī. «Asiņainā svētdiena» Pēterburgā — revolūcijas sākums. 1905. g. 13. janvārī. Strādnieku demonstrācijas apšaušana Rīgā.

1905. g. janvāri. Latvijas strādnieki masveidīgi streiko, protestēdami pret strādnieku apšaušanu Pēterburgā un Rīgā. 1905. g. februāri—martā. Streiku kustība Latvijā pieaug.

1905. ģ. martā—aprīlī. Kurzemes guberņā notiek masveidīgi laukstrādnieku streiki.

1905. g. martā—maijā. Latvijas laukos plaši izplatās «baznīcu demonstrācijas».

1905. g. aprīlī. KSDSP III kongress.

1905. g. jūnijā. LSDSP II kongress.

1905. g. jūnijā. Sacelšanās uz bruņukuģa «Potjomkins».

1905. g. jūnijā. Kareivju nemieri Daugavgrīvas cietoksnī un matrožu sacelšanās Liepājā. 1905. g. jūlijā. Nāk klajā V. I. Ļeņina darbs «Sociāldemokrātijas divas taktikas demokrā­tiskā revolūcijā».

1905. g. jūlijā—augustā. Kurzemes guberņā notiek vispārējs laukstrādnieku streiks.

1905. g. naktī no 6. uz 7. septembri. Kaujinieki uzbrūk Rīgas Centrālcietumam.

1905. g. 7.-9. septembri. Krievijas sociāldemokrātisko partiju un organizāciju pārstāvju

konference Rīgā nolemj boikotēt Buligina domi. 1905. gadā. Iznāk Raiņa drāma «Uguns un nakts» un dzejoļu krājums «Vētras sēja». 1905. g. oktobri. Oktobra Viskrievijas politiskais streiks.

1905. g. oktobrī—novembrī. Latvijā uz laukiem veidojas pagastu rīcības komitejas. 1905. g. 10.—14. novembri. Latvijas tautskolotāju kongress.

1905. g. 19. novembrī. Vidzemes un Kurzemes guberņu pagastu pārstāvju kongress.

1905. g. novembri. Latvijas pilsētās notiek vispārējs politiskais streiks.

1905. g. novembra beigās — decembra sākumā. Tukumā, Talsos, Vecaucē, Saldū, Rūjienā

un citās vietās notiek bruņotas sacelšanās.

1905. g. decembrī. Bruņota sacelšanās Maskavā.

1905. g. decembri. Latvijas proletariāts, solidarizēdamies ar Maskavas strādniekiem,

notur vispārēju streiku.

1905. g. 14. decembri. Liepājā tiek izveidota Strādnieku deputātu padome.

1905. g. decembrī. Soda ekspedīciju sūtīšana uz Baltiju.

1906. g. aprīlī. KSDSP IV (Stokholmas, apvienošanās) kongresā tiek pieņemts noteikumu projekts par LSDSP iestāšanos KSDSP sastāvā.

1906. g. jūlijā. LSDSP III un Latvijas Sociāldemokrātijas (LSD) — KSDSP teritoriālas sastāvdaļas — I kongress.

1906. gadā. Latvijas laukos cīnās mežabrāļi (partizāni).

1907. g. 3. jūnijā. Krievijas impērija notiek valsts apvērsums.

1907. g. jūlijā. LSD II kongress. V. I. Ļeņina runa kongresā.

1908. g. oktobri. LSD III kongress.

1910. g. jūlijā. V. I. Ļeņina raksts ««Cīņas» jubilejas numuram». 1912. g. janvāri. KSDS(b)P VI (Prāgas) konference. 1912. g. aprīlī. Strādnieku apšaušana Ļenas zelta raktuvēs.

1912. g. 22. aprīlī (5. maijā pēc j. s.). Iznāk laikraksta «Pravda» pirmais numurs.

1912. g. aprīlī. Latvijā notiek masveidīgi protesta streiki pret strādnieku apšaušanu

Ļenas zelta raktuvēs.

1912. g. vasarā. Latvijas Sociāldemokrātijā izveidojas boļševistiskais centrs.

1912. gadā. Tiek nodibināta Latviešu opera.

1913. g. 1. maijā. Latvijā notiek vispārējs Pirmā Maija streiks.

1914. g. janvārī. LSD IV kongress Briselē. V. I. Ļeņina runa kongresā. Meņševiku padzīšana no LSD vadošajiem orgāniem un laikraksta «Cīņa» redakcijas.

1914. g. jūlijā. V. I. Ļeņina apspriede ar LSD pārstāvjiem Berlīnē. 1914. g. 19. jūlijā (1. augustā). Sākas pirmais pasaules karš. 1914. g. augustā. LSD X konference.

1914. g. decembrī. LSD XI konference.

1915. g. martā. LSD XII konference.

1915. gadā. Kurzemi un Zemgali okupē vācu karaspēks.

1915. g. jūlijā—augustā. Latviešu strēlnieku bataljonu organizēšana.

1916. g. martā. Latviešu strēlnieku rezerves bataljonā tiek nodibināta nelegāla boļše-vistiskā organizācija («Pelēkie»).

1916. g. jūlijā. LSD Ārzemju komiteja V. I. Ļeņinam izsniedz latviešu sociāldemokrā­tijas pārstāvja mandātu uz visām starptautiskajām sociālistiskajām konferencēm un kongresiem.

1916. g. oktobrī. Latviešu strēlnieku bataljonus pārformē pulkos.

1916. g. decembra beigās — 1917. g. janvāra sākumā. Ziemassvētku kaujas Rīgas frontē.

1917. g. 25. februārī. Petrogradā notiek vispārējs politiskais streiks un politiskas demon­strācijas.

1917. g. 27. februārī. Februāra buržuāziski demokrātiskā revolūcija Krievijā. Tiek nodi­bināta Petrogradas Strādnieku un kareivju deputātu padome, kā arī Valsts domes Pagaidu komiteja. Patvaldības gāšana.

1917. g. 2. martā. Tiek izveidota Krievijas buržuāziskā Pagaidu valdība.

1917. g. 5. martā. Rīgā, Valmierā, Cēsīs un citās vietās notiek strādnieku un kareivju masu mītiņi.

Copyright MyCorp © 2013. Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz