Galvenie
23.02.2019
Tēzes par Feierbahu / Тезисы о Фейербахе. Карл Маркс / Kārlis Markss
Kārlis Markss. Tēzes par Feierbahu. (1845)

1. Visa līdzšinējā materiālisma — ieskaitot arī Feierbaha materiālismu, — galvenais trūkums ir tas, ka priekšmetu, īstenību, jutekliskumu saprot tikai kā objektu, jeb vērojumu, bet nevis kā cilvēka juteklisku darbību, praksi, nevis subjektīvi. Tāpēc arī notika, ka darbības pusi pretstatā materiālismam attīstīja ideālisms, bet tikai abstrakti, jo ideālisms, protams, īsteno, juteklisko darbību kā tādu nepazīst. Feierbahs grib jutekliskus objektus, kas tiešām atšķiras no domātiem objektiem, bet pašu cilvēka darbību viņš nesaprot kā priekšmetisku darbību. Tāpēc „Kristietības būtībā” kā īsti cilvēcisku viņš aplūko tikai teorētisku darbību, kamēr praksti viņš saprot un fiksē tikai tās netīri juridiskajā izpausmes veidā. Tāpēc viņš neizprot „revolucionārās”, „praktiski kritiskās” darbības nozīmi.

2. Jautājums par to, vai cilvēka domāšanai piemīt priekšmetisks patiesums, — nebūt nav teorijas jautājums, bet gan prakses jautājums. Praksē cilvēkam jāpierāda savas domāšanas patiesums, t.i., īstenums un spēks, tās šaipusība. Strīds par domāšanas īstenumu un neīstenumu, ja tā izolējas no prakses, ir tīri sholastisks jautājums.

3. Materiālistiskā mācība par to, ka cilvēki ir apstākļu un audzināšanas produkts, ka pārveidojušies cilvēki tātad ir citu apstākļu un pārveidotas audzināšanas produkts, — šī mācība aizmirst, ka tieši cilvēki pārveido apstākļus un ka audzinātājs pats ir jāaudzina. Tāpēc šī mācība nepieciešami nonāk pie tā, ka dala sabiedrību divās daļās, no kurām viena paceļas pāri sabiedrībai (piemēram, Robertam Ovenam).

Apstākļu pārveidošanās sakrišanu ar cilvēka darbību var aplūkot un racionāli izprast tikai kā revolucionāru praksi.

4. Feierbahs iziet no reliģiskās pašatsacīšanās fakta, no pasaules divkāršošanās reliģiskā, iedomātā pasaulē un īstenā pasaulē. Viņš nodarbojas ar to, ka reliģisko pasauli atvedina uz tās pasaulīgo pamatu. Viņš nepamana, ka pēc šā darba veikšanas galvenais vēl paliek nepadarīts. Proti, tas fakts, ka pasaulīgais pamats atdalās pats no sevis un pārnes sevi padebešos kā kādu pastāvīgu valstību, ir izskaidrojams tikai ar to, ka šis pasaulīgais pamats pats sevī ir saraustīts un pats ar sevi ir pretrunā. Tātad tas vispirms pats ir jāsaprot tā iekšējā pretrunā un pēc tam praktiski, jārevolucionizē, novēršot šo pretrunu. Tātad pēc tam, kad, piemēram, zemes ģimenē esam atklājuši svētās ģimenes noslēpumu, zemes ģimene pati ir teorētiski jākritizē un praktiski revolucionāri jāpārveido.

5. Neapmierināts ar abstrakto domāšanu, Feierbahs apelē pie jutekliskas vērošanas; bet viņš apskata jutekliskumu ne kā praktisku, cilvēciski juteklisku darbību.

6. Feierbahs reliģijas būtību atvedina uz cilvēka būtību. Bet cilvēka būtība nav kaut kas abstrakts, kas piemīt atsevišķam indivīdam. Savā īstenībā tā ir sabiedrisko attiecību kopums.

Tāpēc Feierbahs, nenodarbodamies ar šās īstenās būtības kritiku, ir spiests:

1) abstrahēties no vēstures gaitas, aplūkot reliģiskās jūtas nošķirti un pieņemt, ka pastāv abstrakts — izolēts — cilvēka indivīds;
2) tāpēc viņš cilvēka būtību var saprast tikai kā „dzimumu”, kā iekšēju, mēmu vispārējību, kas daudzos indivīdus saista tikai bioloģiskām saiknēm.

7. Tāpēc Feierbahs neredz, ka „reliģiskas jūtas” pašas ir sabiedrisks produkts un ka abstraktais indivīds, ko viņš analizē, patiesībā pieder pie noteiktas sabiedrības formas.

8. Sabiedriska dzīve būtībā ir praktiska. Visas mistērijas, kas teoriju noved misticismā, atrod savu racionālo atrisinājumu cilvēku praksē un šās prakses izpratnē.

9. Vislielākais, ko var sasniegt vērojošais materiālisms, t.i., tāds materiālisms, kas neizprot juteklisko kā praktisku darbību, ir atsevišķu indivīdu vērošana „pilsoniskā sabiedrībā”.

10. Vecā materiālisma viedoklis ir „pilsoniskā” sabiedrība; jaunā materiālisma viedoklis ir cilvēciskā sabiedrība jeb sabiedriskotā cilvēce.

11. Filozofi pasauli ir tikai dažādi izskaidrojuši, bet galvenais ir tas, lai to pārveidotu.

Markss, K., Engelss, F.: Darbu izlase divos sējumos. 2. sēj. 378.–380. lpp.

Тезисы о Фейербахе
К.Маркс (1845)


Главный недостаток всего предшествующего материализма - включая и фейербаховский - заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной дея-тельности как таковой. Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов, но самое человеческую деятельность он берет не как предметную деятельность. Поэтому в “Сущности христианства” он рассматривает, как истинно человеческую, только теоретическую деятельность, тогда как практика берется и фиксируется только в грязноторгаше-ской форме ее проявления. Он не понимает поэтому значения “революционной”, “практически-критической” деятельности.

Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью,— вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос.

Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания - это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к тому, что делит общество на две части, одна из которых возвышается над обществом (например, у Роберта Оуэна).

Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика.

Фейербах исходит из факта религиозного самоотчуждения, из удвоения мира на религиозный, воображаемый мир и действительный мир. И он занят тем, что сводит религиозный мир к его земной основе. Он не замечает, что после выполнения этой работы главное-то остается еще не сделанным. А именно, то обстоятельство, что земная основа отделяет себя от самой себя и переносит себя в облака как некое самостоятельное царство, может быть объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой земной основы. Следовательно, последняя, во-первых, сама должна быть понята в своем противоречии, а затем практически революционизирована путем устранения этого противоречия. Следовательно, после того как, например, в земной семье найдена разгадка тайны святого семейства, земная семья должна сама быть подвергнута теоретической критике и практически революционно преобразована.

Недовольный абстрактным мышлением, Фейербах апеллирует к чувственному созерцанию; но он рассматривает чувственность не как практическую, человечески-чувственную деятельность.

Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности. Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений.

Фейербах, который не занимается критикой этой действительной сущности, оказывается поэтому вынужденным:

1) абстрагироваться от хода истории, рассматривать религиозное чувство [Оетйт] обособленно и предположить абстрактного — изолированного — человеческого индивида;

2) поэтому у него человеческая сущность может рассматриваться только как “род”, как внутренняя, немая всеобщность, связующая множество индивидов только природными узами.

Поэтому .Фейербах не видит, что “религиозное чувство” само есть общественный продукт и что абстрактный индивид, подвергаемый им анализу, в действитель" ности принадлежит к определенной общественной форме.

Общественная жизнь является по существу практической. Все мистерии, которые уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики.

Самое большее, чего достигает созерцательный материализм, т. е. материализм, который понимает чувственность не как практическую деятельность, это—созерцание им отдельных индивидов в “гражданском обществе”.

Точка зрения старого материализма есть “гражданское” общество; точка зрения нового материализма есть человеческое общество, или обобществившееся человечество.

Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его.

Печатается по тексту Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, изд. 2, т. 3, стр. 1—4
Markss / Skatīts 911 / Piebilda lspr / Kategorijas: Kārlis Markss, Карл Маркс Reitings: 0 / 0
Kopā komentāri: 0
Copyright MyCorp © 2013. Uztaisi bezmaksas mājas lapu ar uCoz